AB Transitio In english
2018-12-11

Kommentar kring artiklar om US-leasar

Svenska Dagbladet har under hösten skrivit flera artiklar om Transitios så kallade US-leasar. Med anledning av artiklarna vill vi klargöra följande.

Perioden 2000–2003 ingick bolaget tre avtal avseende finansiering av fordon till kollektivtrafiken. Avtalen innebar finansiering via leasing, med amerikanska parter och tecknades på uppdrag av berörda uppdragsgivare. 

Finansieringsmodellen var vid den tiden vanligt förekommande och tillämpades av ett flertal aktörer i Sverige.

Ett av de tre avtalen som varit i fokus i höstens artiklar tecknade bolaget år 2000 på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) och omfattade ett antal tunnelbanevagnar och pendeltåg. Den leasen avslutades år 2011 av Transitio på uppdrag av SL, vilket även framgår av vår årsredovisning för 2011. Återstående två avtal från år 2002 och 2003 finns kvar och förvaltas av Transitio, även dessa beskrivs  i våra årsredovisningar.   

Den som läser artiklarna kan få intryck av att Transitio väljer att sekretessbelägga handlingar för att "mörka". Så är förstås inte fallet. Sekretessfrågor regleras i lag och Transitio är skyldig att följa lagen. Allmänhetens rätt att ta del av offentliga uppgifter är omfattande, men inte fullständig.

 I Offentlighets- och sekretesslagen regleras inskränkningar i rätten. För att säkerställa en korrekt hantering från det offentligas sida har allmänheten rätt att begära överprövning av sekretessbeslut hos kammarrätten. En sådan prövning begärdes bl a avseende namnen på de parter som ingick i den aktuella leasen. Kammarrätten avslog överklagandet och delade Transitios uppfattning om att parternas namn omfattas av sekretess. Denna dom har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Länk till Stockholms Läns Landsting:

Tillbaka till nyhetsarkivet